Obchodní podmínky

 • Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi společností Jana Křížová se sídlem Tatranská 475/24, Praha 10 - Uhříněves, IČ: 75352711, dále jen prodávající a objednavatelem, dále jen zákazníkem, na straně druhé.
 • Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s tímto nákupním řádem internetového obchodu a s dodacími, platebními a reklamačními podmínkami u nakupovaného zboží.
 • Každá objednávka je potvrzena formou e-mailové zprávy zaslané na adresu uvedenou zákazníkem.
 • Každá objednávka je považována za závaznou.

Ochrana osobních údajů - GDPR - informace a zpracování osobních údajů

 • Prodávající prohlašuje a zavazuje se, že veškeré údaje osobní povahy, podle zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ze dne 4.dubna 2000 ze Sbírky zákonů č.101/2000, jež získali od svých zákazníků, nesdělí jiným osobám a bude jich využívat výlučně pro potřebu objednavatele.

Totožnost a kontaktní údaje správce :

 Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Janki - Jana Křížová odentifikační číslo : 75352711

datová schránka : ID 9wuwcpb

 Kontaktní údaje správce : adresa pro doručení - Tatranská 475/24, Praha 10 - Uhříněves, 10400

 Správce nejmenoval pověřence osobních údajů 

Zákonný důvod zpracování osobních údajů :

 Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 dost. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob a souvislostí se zpracováním osobních       údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( obecné nařízení o ochraně osobních údajů ) (dále jen " nařízení " )

Účel zpracování osobních údajů

 Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit spprávcem vůči Vaší osobě.

 Ze strany správce nedochází k automatickému individuánímu rozhodování ve smyslu č. 22 nařízení.

Doba uložení osobních údajů

 Vaše osobní údaje budou uloženy do doby odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním odobních údajů.

Další příjemci osobních údajů

 Příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující marketingové služby pro správce

 Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje třetí země ( do země mimo EU ) nebo mezinárodní organizaci.

Práva subjektu údajů

Za podmínek stanovených v nařízení mate právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vnest námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenostitlnost Vašich osobních údajů.

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem : písemnou žádlostí prostřednictvým elektornické pošty odeslané na vvpkrizova@seznam.cz nebo písemně prostřednictvým poštovních služeb na asresu uvedenou výše.

Pokud byste se odmníval(a), že zpracování Vašich oodbních údajů bylo poškozeno či je porušování nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účel přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování tyká tohtoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu,  nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

V Praze dne 24.5.2018


Dodací podmínky, doprava

 1. Zboží, které bude skladem bude doručeno dle zadání v e-shopu (v období před Vánocemi se termín dodání může prodloužit), ostatní jak nejrychleji to bude možné. V případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události, vyhrazujeme si právo na prodloužení expediční lhůty. O tom však bude zákazník informován.
 2. Zboží bude dodáno na adresu uvedenou v objednávce jako adresa dodání.
 3. Dodavatel je povinen vystavit k prodávanému zboží řádný daňový doklad, který je nedílnou součástí dodávky.
 4. Vlastnické právo k prodávanému zboží přechází na objednatele až úplným zaplacením kupní ceny za zboží.
 5. Objednatel má právo kdykoliv před převzetím zboží od kupní smlouvy odstoupit, nepřevzít zásilku a navíc nepoužité a nepoškozené zboží můžete vrátit do 14 dní od jeho zakoupení. V tomto případě odešlete zboží zpět na adresu uvedenou přiloženém daňovém dokladu. Kupní cena Vám bude vrácena poštovní poukázkou nebo převodem na bankovní účet. Nezasílejte zboží zpět na dobírku! Zásilka na dobírku nemůže být přijata.
 6. Zboží posíláme na dobírku nebo platbou předem na č.ú. 2101255319/0800
 7. Cena poštovného pro ČR. se stanovuje dle platných ceníku České pošty. Připočítáno je i manipulační poplatek za balné.
  Cena poštovného pro SR. se stanovuje dle platných ceníku České pošty.
 8. V případě, že si Vámi objednané zboží nevyzvednete, a toto se nám vrátí zpět, budeme po Vás vymáhat náklady na marné zaslání objednaného zboží. Do uhrazení těchto nákladů bude Vaše adresa zablokována pro další objednávání z našeho e-shopu.
 9. V případě, že budete žádat o opětovné zaslání nevyzvednutého zboží, budete hradit veškeré náklady na dopravu. 
 10. Závěrečné ustanovení:Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními obchodního zákoníku ČR.%3  

Vady, zboží, záruka

 • Prodávající poskytuje záruku na jakost dodaného zboží konečnému zákazníkovi v délce 24 měsíců ode dne prodeje tj. datum vystavení daňového dokladu. Odpovědnost prodávajícího za vady na něž se vztahuje záruka na jakost nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po převzetí zboží objednavatelem, vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejíchž pomocí prodávající plnil svůj závazek. Záruka se nevztahuje na poškození či nadměrné opotřebení zboží a dále na vady způsobené užíváním, neodbornou manipulací, nedodržením návodu k používání zboží, porušením obvyklých zásad užívání zboží, zásahem vyšší moci. Objednavatel je povinen zkontrolovat počet, stav a obsah zásilky a při doručování přepravní službou sepsat s ním reklamační protokol a oznámit nejpozději do 3 dnů. Na mechanické poškození výrobku při užívání se reklamace nevztahuje. Reklamace skrytých vad musí být učiněna neprodleně po jejich zjištění a to písemnou formou, nejpozději do 3 měsíců ode dne přijetí zboží. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Vrácené zboží a náhrady za něj nemohou být akceptovány, pokud nebyly schváleny reklamačním pracovníkem prodávajícího. Záruka z případných vad na našem zboží se vztahuje výhradně na zboží řádně objednané a zaplacené. Podmínkou záruky je, aby kupující při uplatnění záruky předložil kopii daňového dokladu prodávajícího na dodané zboží a doklad o jeho zaplacení, případně dodací list, byl-li součástí dodávky. Bez těchto dokladů nebude záruka uznána.. Zboží musí být dodáno kompletní tak, jak bylo převzato od prodávajícího.

Reklamace

 • zasílejte na adresu : Janki, Františka Diviše 386/29, Praha 10 – Uhříněves,10400. Vyřízení či dotaz na email : vvpkrizova@seznam.cz

Výměna zboží

 • Výměna zboží (za jinou velikost, barvu apod.) je samozřejmě možná. V případě zaslání zboží balíkem kupující hradí náklady na zaslání. Výměna zboží v prodejně je možná po domluvě.